Tapo - vše pro pohodlí vašich nohou
Celkem: 0 Kč   |   Přihlásit

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
 Obchodní podmínky firmy Libuše Kokešová – TAPO
1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Libuše Kokešová - TAPO se sídlem Východní 186, 50341 Hradec Králové, IČ: 48641642, DIČ: CZ526124064 podnikající na základě Živnostenského oprávnění od roku 1994, nezapsaná v obchodním rejstříku, platí pro nákup v internetovém obchodě tapo.cz. Obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobu (dále jen „kupující“) prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu prodávajícího. Veškeré obchodní smluvní vztahy jsou upraveny v souladu s právním řádem České republiky a jsou uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“). Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a měnit. Vzájemná práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou dotčena.
 
2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, uzavřená dle OZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.
Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
3. Uzavření kupní smlouvy
Nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s kupujícím je umístění zboží na internetovém obchodu zároveň s uvedením ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a informací o nákladech spojených s dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží kupujícímu uvedené na internetovém obchodu platí pouze v případě doručování zboží v rámci České republiky. Tímto není dotčena možnost uzavření jiné kupní smlouvy jiným způsobem za jiných individuálně sjednaných podmínek.
Návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy je vyplněný a prodávajícímu odeslaný objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje informace zejména o objednávaném zboží, které kupující „vložil“ do nákupního košíku internetového obchodu, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
Odesláním objednávky současně kupující potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího v rozsahu jejich textu uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.
Doručení objednávky prodávající neprodleně po jejím obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady 
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího zaslaným kupujícímu elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu 
při použití komunikačních prostředků na dálku při a v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující ze svého. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky 
a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 
4. Cena zboží a platební podmínky
Kupní ceny zboží jsou aktuální a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků s výhradou poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží (dále jen „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím,
v hotovosti na výdejním místě prodávajícího,
platbou předem na bankovní účet prodávajícího - číslo účtu 670100-2205757217/6210

Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 
5. Přechod vlastnictví ke zboží, dodání zboží a jeho přeprava
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením zboží. Má-li prodávající zboží odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že zboží bylo předáno v době, kdy bylo předáno k přepravě.
Kupující bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží uvedená u zboží na internetovém obchodu a v potvrzené objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační.
Způsob doručení zboží a místo splnění nebo určení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě určení kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
V případě, že z důvodů na straně kupujícího musí prodávající zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném nebo jiném než dohodnutém dodání, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
Při dodání zboží přepravcem je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu; v takovém případě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nebude brán zřetel. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 
6. Dodací podmínky
Zásilky z internetového obchodu www.tapo.cz  dodává prodávající kupujícímu pouze v rámci České republiky.
Je-li objednané zboží skladem, pak prodávající expeduje a předá dopravci objednávku do druhého pracovního dne.
Doba dodání pak vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.
V případě, že prodávající nebude schopen vybavit objednávku, a to zcela nebo z části, bude kupujícího kontaktovat e-mailem 
či telefonicky. Pokud kupujícího nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.
 
7. Expediční náklady
K ceně zboží prodávající účtuje expediční poplatek dle dopravce:
 

 
Doprava zdarma
Pro prodej  U zásilek v rámci ČR, kde hodnota zboží přesáhne 4000,- Kč s DPH, je doručení zdarma, není účtováno žádné poštovné ani balné.
 
Osobní odběr zboží
je možno uskutečnit na adrese Libuše Kokešová, Východní 186, 503 41 Hradec Králové v pracovní dny dle tel. dohody.
Při osobním odběru prodávající neúčtuje žádné expediční náklady.
Pokud kupující zvolí osobní odběr, musí vyčkat na potvrzující e-mail s výzvou k vyzvednutí zboží.
Zboží bude připraveno k odběru po dobu 14 dnů ode dne zaslání potvrzujícího e-mailu. Po uplynutí této lhůty si prodávající vyhrazuje právo nevyzvednutou objednávku zrušit. 
 
 
8. Záruka a reklamace
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je zboží po dobu určenou právními předpisy nebo prohlášením prodávajícího po jeho převzetí kupujícím (dále jen „záruční doba“) ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Zákonná záruční doba je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy společnosti Libuše Kokešová - TAPO, Východní 186 503 41 Hradec Králové. Záruka se nevztahuje na vady a poškození zboží vzniklá:
a) neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
b) mechanickým poškozením zboží,
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
d) úpravami provedenými kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy. 
Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
O uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data uplatnění reklamace, rozsahu reklamovaných vad, způsobu požadovaného vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení 
s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání vyřízení reklamace, případně zamítnutí reklamace s odůvodněním. Potvrzení o uplatnění a vyřízení reklamace může prodávající zaslat kupujícímu též elektronickou poštou.
Kupující má v souladu s § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo na úhradu nutných, skutečně účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady.
 
9. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno v písemné formě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy kupující převzal zboží. Pokud poslední den této lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je za poslední den této lhůty považován následující nejbližší pracovní den. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat nebo předat kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující bere na vědomí, že pokud při vrácení zboží prodávajícímu užije způsobu doručení na dobírku, prodávající není povinen takovou zásilku převzít a vzniklé náklady budou účtovány kupujícímu.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu firmy Libuše Kokešová TAPO Východní 186 503 41 Hradec Králové nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího Info@tapo.cz.
Zboží je kupující povinen vrátit kompletní a nenošené, a pokud je to možné, včetně originálního obalu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal. V případě úhrady v hotovosti uhradí prodávající kupní cenu kupujícímu na číslo bankovního účtu, které kupující uvede.
Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, náklady spojené s vrácením zboží v souladu s § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nese kupující. 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:
a) o dodávce zboží, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení 
od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení 
od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.         
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
10. Další práva a povinnosti
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
11. Ochrana osobních údajů
Prodávající postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.tapo.cz 
Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, 
a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Má-li kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Je-li požadavek kupujícího podle předchozího ustanovení shledán prodávajícím za oprávněný, odstraní prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů přímo.
 
12. Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení e-shopu.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení e-shopem a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost pøizpùsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování e-shopu a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožòují mìøení výkonu e-shopu a našich reklamních kampaní. Více informací
Soubory cookies používáme pro pohodlnìjší nákupní proces a doporuèení produktù na základì vašich pøedchozích výbìrù. Tato získaná data jsou používána výhradnì pro váš nákupní proces a nejsou použitá mimo tento e-shop. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneøi pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potøebujeme váš souhlas s použitím souborù cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Dìkujeme.