Tapo - vše pro pohodlí vašich nohou
Celkem: 0 Kč   |   Přihlásit

Informace o zpracování osobních údajů

1. Informace o správci osobních údajů

TAPO.cz
Východní 186
Hradec Králové 7
503 41
IČ: 48641642

V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server případně poskytnete. Naším záměrem je chránit Vaše údaje na internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s Vámi - v prodejně nebo prostřednictvím telefonického styku.

2. Zásady společnosti TAPO Hradec Kralové při ochraně osobních údajů na internetu

1. Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje.

2. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme Vás o tom informovali, obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti a principů uchovávání mlčenlivosti.

Za účelem poskytnutí ještě lepších služeb či za účelem maximalizace bezpečnosti, použijeme čas od času tzv. cookies.

Cookie je drobná informace, kterou internetový server uchovává v paměti internetovém prohlížeče Vašeho počítače a která může být později vyhledána. Cookie nepřečte žádný jiný internetový server než ten, který ji vytvořil. Cookies využíváme pro některé administrativní úkony, jakými je například uchování Vaší preference pro určitý druh informací nebo pro uložení vstupního hesla tak, abyste jej nemuseli zadávat pokaždé, když vstupujete na náš server. Většina cookies trvá pouze po dobu jediné seance nebo návštěvy. Žádná z nich neobsahuje informace, které by komukoli umožnily, aby Vás kontaktoval telefonem, přes e-mail nebo jiným nevyžádaným způsobem. Váš internetový prohlížeč je možné nastavit tak, že budete informováni pokaždé, když bude nějaká cookie vytvářena, anebo dokonce tak, aby se jejímu vytvoření zabránilo. Pro bližsí informace o podobném nastavení konzultujte nápovědu k Vašemu internetovému prohlížeči nebo Vašeho správce sítě.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

4. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní a doručovací adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli při odeslání objednávky.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů, které jste nám odevzdali při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

5. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 4 tyto informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce.

6. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení.

7. Informace o právech subjektů údajů

ráva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:
- právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům.
- právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů
- právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním
- právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná
- právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.
- právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování
- právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení e-shopu.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení e-shopem a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost pøizpùsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování e-shopu a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožòují mìøení výkonu e-shopu a našich reklamních kampaní. Více informací
Soubory cookies používáme pro pohodlnìjší nákupní proces a doporuèení produktù na základì vašich pøedchozích výbìrù. Tato získaná data jsou používána výhradnì pro váš nákupní proces a nejsou použitá mimo tento e-shop. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneøi pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potøebujeme váš souhlas s použitím souborù cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Dìkujeme.